Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden


Algemeen
1.1 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Imke Claassens Edelsmid en consumenten. De webshop/website www.imkeedelsmid.nl en de webshop/website www.imke-edelsmid.nl zijn in beheer van Imke Claassens Edelsmid.  Deze algemene voorwaarden hebben het doel om tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt. Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
1.2 Imke Claassens Edelsmid is een edelsmidbedrijf.  Als zodanig houdt Imke Claassens Edelsmid zich onder andere bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van objecten, doorgaans doch niet uitsluitend, van edelmetaal.
1.3  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Imke Claassens Edelsmid behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4  Imke Claassens Edelsmid garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 


De totstandkoming van de overeenkomst
2.1
Een overeenkomst tussen Imke Claassens Edelsmid en een klant komt tot stand nadat een bestelling  door Imke Claassens Edelsmid op haalbaarheid is beoordeeld.

2.2 Imke Claassens edelsmid behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.


Vaststelling van de prijs en aanbiedingen
3.1
De tussen Imke Claassens Edelsmid en de consument overeengekomen prijs (in Euro’s) is inclusief btw (belasting toegevoegde waarde).
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de variabele factoren als de grondstofprijs dan wel andere factoren veranderen.
3.3  Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.4 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
3.5  Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Imke Claassens Edelsmid zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
3.6 Mondelinge toezeggingen verbinden Imke Claassens Edelsmid slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
3.7  Aanbiedingen van Imke Claassens Edelsmid gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
3.8  Imke Claassens Edelsmid kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
3.9  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
Betalingsverplichtingen
4.1
 De betaling dient in 1 keer plaats te vinden.
4.2  De betaling geschiedt via IDeal door middel van girale betaling (vooruitbetaling) op een door Imke Claassens Edelsmid aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van Imke Claassens Edelsmid over te gaan tot verrekening.
4.3  Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Imke Claassens Edelsmid heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Imke Claassens Edelsmid in geval , zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Imke Claassens Edelsmid de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

Zichttermijn / herroepingrecht
5.1  Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Imke Claassens Edelsmid heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Imke Claassens Edelsmid. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Imke Claassens Edelsmid er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
5.2  Het herroepingrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben zoals de custom-made sieraden en de slaglettersieraden.

Levering
6.1
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
6.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Imke Claassens Edelsmid bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
6.3 Aan de leveringsplicht van Imke Claassens Edelsmid zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Imke Claassens Edelsmid geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
6.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Gegevensbeheer
7.1
Indien u een bestelling plaatst bij Imke Claassens Edelsmid, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Imke Claassens Edelsmid. Imke Claassens Edelsmid houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
7.2 Imke Claassens Edelsmid respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 Imke Claassens Edelsmid maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie
8.1 De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voorvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 5 werkdagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd Imke Claassens Edelsmid mede te delen.
8.2 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 5 werkdagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Imke Claassens Edelsmid te worden meegedeeld. Klachten met betrekking tot nietzichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 5 werkdagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelen bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Imke Claassens Edelsmid te worden meegedeeld.
8.3 Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens Imke Claassens Edelsmid met betrekking tot de betreffende gebreken.
8.4 De consument dient Imke Claassens Edelsmid schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Imke Claassens Edelsmid niet binnen 30 werkdagen overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Imke Claassens Edelsmid te verhalen.
8.5 Imke Claassens Edelsmid garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde artikel 8.2.
8.6 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden welke dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

- De niet-inachtneming door de koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik.
- Normale slijtage
-  Bewerking en of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;
- De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen
- Materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter bewerking of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
- Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.
8.7 Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Imke Claassens Edelsmid tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

Afbeeldingen en specificaties
9.1
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Imke Claassens Edelsmid gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht
10.1
Imke Claassens Edelsmid is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.3 Redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Imke Claassens Edelsmid alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.4 Imke Claassens Edelsmid behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Imke Claassens Edelsmid gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.5 Indien Imke Claassens Edelsmid bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid
11.1
Imke Claassens Edelsmid is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Eigendomsvoorbehoud
12.1
Eigendom van alle door Imke Claassens Edelsmid aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Imke Claassens Edelsmid zolang de afnemer de vorderingen van Imke Claassens Edelsmid uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Imke Claassens Edelsmid wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Imke Claassens Edelsmid geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Imke Claassens Edelsmid of een door Imke Claassens Edelsmid aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Imke Claassens Edelsmid haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Imke Claassens Edelsmid zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Imke Claassens Edelsmid

Ruiling
13.1

Het is niet mogelijk om artikelen te ruilen tenzij Imke Claassens Edelsmid en de consument een andere overeenkomst hebben gesloten. Deze overeenkomst moet op schrift staan.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Imke Claassens Edelsmid en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Roermond kennis, tenzij Imke Claassens Edelsmid er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.